Multimodale læsepraksisser og dannelse til det digitale netværkssamfund

Anne Mette Thorhauge, 2019

I artiklen diskuteres multimodale læsepraksisser som en alternativ vinkling på ’digital dannelse’. Der anlægges et mediehistorisk perspektiv på læsning, skrivning og multimodale praksisser i det digitale netværkssamfund. I artiklen argumenteres der for, at læsning og skrivning som forudsætning for medborgerskab må ses i relation til den aktuelle samfundskontekst, herunder de(t) dominerende mediesystem(er). Udvalgte indsigter fra artiklen:

  • Læsning og skrivning som ’monomodal’ praksis har sit udspring i den moderne trykkultur, der gik forud for de elektroniske massemedier, mens fremkomsten af elektroniske og digitale medier nødvendiggør en opdatering af læse- og skrivebegreberne, så de kan understøtte deltagelse og medborgerskab i et digitalt netværkssamfund.

  • Internettets indtog på privatlivets og samfundslivets domæner udfordrer i bred forstand vores etablerede praksisser og forestillinger om tingenes tilstand. I familieliv såvel som arbejdsliv, skoleliv, politik og kulturliv skaber netværksbaserede medier nye rammer og spilleregler, der tvinger os til at genoverveje domænets grundlæggende logikker.

  • Skolen danner medborgere til det nationale fællesskab gennem tilegnelse af skriftbaserede færdigheder, netop fordi det symbolske nationale fællesskab er organiseret omkring det fælles skriftsprog. Mestringen af læse- og skrivefærdigheder bliver definerende for identiteten som medborger og en central forudsætning for handling og deltagelse i det nationale, printbaserede fællesskab. Denne orden udfordres, når der opstår forskydninger i den dominerende medie- og kommunikationsteknologi.

  • De nye tidslige og rumlige rammer involverer en udfordring for nationalstatens rumlige og tidslige logik. Man kan sige, at netværkssamfundet fortsætter og accelererer den nedbrydning af det nationale fællesskab, der indvarsles med de elektroniske medier.

[Mette Thorhauge, Anne. (2018). Multimodale læsepraksisser og dannelse til det digitale netværkssamfund. Learning Tech. 10-26. 10.7146/lt.v4i5.111559.]